SOMO FOOD

Ksh 900.00

Mango Chilli-500g

Ksh 1,000.00

Natural Honey-1kg

Ksh 600.00

Peanut Butter-800g

Ksh 1,500.00

Cashewnut Butter-500g

Ksh 1,600.00

Almond Butter-500g

Ksh 300.00

Wheatgrass Powder-60g

Ksh 450.00

Moringa Powder- 60g