FOOD

Mango Chilli

Ksh 900.00

Natural Honey

Ksh 800.00

Peanut Butter

Ksh 700.00

Cashewnut Butter

Ksh 1,500.00

Almond Butter

Ksh 1,600.00

Wheatgrass Powder

Ksh 300.00

MORINGA POWDER

Ksh 450.00