FOOD

MANGO CHILI

Ksh 900.00

HONEY

Ksh 800.00

PEANUT BUTTER

Ksh 700.00

CASHEWNUT BUTTER

Ksh 1,500.00

ALMOND BUTTER

Ksh 1,600.00

WHEATGRASS POWDER

Ksh 300.00